Algemene voorwaarden
Artikel 1: Algemeen

1.1: De algemene voorwaarden van GPSdates.nl zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met GPSdates.nl

1.2: Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.3: Bij het sluiten van een overeenkomst met GPSdates.nl aanvaardt de gebruiker de Algemene voorwaarden en Gebruikers voorwaarden.

Artikel 2: Gebruikersbeperkingen

2.1: De gebruiker van GPSdates.nl zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden voor het gebruik van het daten binnen GPSdates.nl en een ieder te respecteren.

2.2: Het is niet toegestaan om nep-profielen aan te maken en te gebruiken om te daten.

2.3: De volgende accounts worden per direct, zonder opgaaf van reden verwijderd uit het systeem:

- met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud
- die kwetsend is voor anderen.
- met erotische teksten of foto’s / 18+ / adult inhoud
- die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen.
- met ongeldige gegevens
- met veel / regelmatige klachten
- die worden verdacht van oplichting of het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden

2.4: GPSdates.nl hanteert een "Fair Use policy" voor het gebruik maken van de dataopslag en dataverkeer van de website.

2.5: Het is niet toegestaan een account te verkopen of over te dragen aan een derde.

Artikel 3: Misbruik

3.1: Bij het niet naleven van de Algemene Voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is GPSdates.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker te blokkeren dan wel te verwijderen.

3.2: Indien GPSdates.nl schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

3.3: GPSdates.nl heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker of accounthouder te weigeren of te blokkeren.

Artikel 4: Verplichtingen lidmaatschapshouder

4.1: De houder is verplicht zich te houden aan de normen en waarden binnen de Nederlandse gemeenschap, Nederlandse wet, en Alle Voorwaarden die GPSdates.nl hieraan stelt.

4.2: De houder gedraagt zich normaal en beheerst voor het gebruik van GPSdates.nl en tijdens de date-tijd verkregen door GPSdates.nl

4.3: De houder heeft respect voor elke date via GPSdates.nl

Artikel 5: Opzeggen overeenkomst

5.1: De gebruiker kan het account niet tussentijds opzeggen maar 2 weken voor afloop van het lidmaatschap, ontvangt u een mail om te verlengen. U kunt zich dan afmelden en wordt uw account automatisch gesloten en kan tot één jaar na afloop weer worden geactiveerd en weer in gebruik worden genomen.  Géén automatisch doorlopende contracten dus...

Artikel 6: Lidmaatschap verlengen

6.1: 7, 3 en 1 dag(en) vóór dat uw lidmaatschap afloopt, kunt u verlengen. Daar heeft u maximaal 7 dagen de tijd voor. Verlengt u niet, dan loopt uw account automatisch af en wordt deze gesloten. U kunt deze dan weer herroepen, maar wilt u niet dat deze wordt gesloten, verleng dan op tijd.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1: Wij passen herroepingsrecht toe van 14 dagen. Die gaan in op de dag van activatie ongeacht het tijdstip. Wanneer u het niet aan uw verwachtingen voldoet om welke reden ook, kunt u binnen 14 dagen uw lidmaatschap opzeggen en zal het lidmaatschapsgeld aan u worden teruggestort, minus de administratiekosten. De administratiekosten zijn € 8,95.

Artikel 8: Overmacht


8.1: Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan GPSdates.nl kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.

8.2: De schade die de gebruiker door de overmachtssituatie oploopt kan hij niet verhalen op GPSdates.nl

Artikel 9: Geschillen

9.1: Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2: Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10: Nederlandse tekst prevaleert

10.1: De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.